Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 август 2017
Вид процедура:Събиране на оферти чрез обява.
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:21 август 2017
Допълнителна информация:
  • Моля, имайте предвид следната корекция в раздел "Доказване на техническите и професионални способности" от приложената обява, а именно: вместо "По т. 2. Заверено копие от сертификат ISO 14001 на участника или еквивалент, за въведена система за управление на околната среда.", да се чете по следния начин "По т. 2. Заверено копие от сертификат ISO 14001 на участника или еквивалент, за въведена система за управление на околната среда. В случай, че участникът не е производител, то следва да представи ISO 14001 на производителя."
    22 август 2017
Други документи:
Message