Процедури по ЗОП
„Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Хасково“
4 юни 2020
|
Договоряне без предварителна покана за участие
„Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
27 март 2020
|
Публично състезание
„Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково“
27 март 2020
|
Публично състезание
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Хасково“
20 февруари 2020
|
Договаряне без предварителна покана за участие


Процедури по ЗОП - чл.20
„Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят, както следва: Дата: (дд/мм/гггг) 01.07.2020 година, час (чч.мм) 09:30 часа.
Обобщена информация за 2019 г.
30 март 2020
|
Съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
20 февруари 2020
|
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят, както следва: Дата: (дд/мм/гггг) 09.03.2020 година, час (чч.мм) 10:30 часа.
„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
28 януари 2020
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
13 декември 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Доставка на апаратура за надграждане на съществуващи химична и микробиологична лаборатория за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
29 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
9 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
26 юни 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
23 май 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Обобщена информация за 2018 г.
29 март 2019
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обобщена информация за 2017г.
28 март 2018
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Message