Процедури по ЗОП
Доставка на горива за зареждане на автомобилите от търговски обекти /бензиностанции/ на изпълнителя и доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за отопление на сградите на ПС Ябълково и "В и К" ЕООД - Хасково.
29 август 2017
|
Договаряне без предварителна покана за участие
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 април 2017
|
Публично състезание
Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2017
|
Публично състезание. На 03.05.2017 година, в 15:00 часа, в зала 51, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Хасково, ул. Сакар 2, ще бъдат отворени пликовете „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници в публично състезание, с предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.
Доставка и монтаж на фини решетки от неръждаем материал за ПСОВ – Хасково, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
28 март 2017
|
Публично състезание
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 февруари 2017
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 декември 2016
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
28 септември 2016
|
Открита процедура
Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес по обособени позиции, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
26 юли 2016
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
19 юли 2016
|
Открита процедура


Процедури по ЗОП - чл.20
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2017 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
24 август 2017
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 август 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [11/05/2017] Час: (чч:мм) [09:00]
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково.
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [10/05/2017] Час: (чч:мм) [11:00]
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2016 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
19 август 2016
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Доставка на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
5 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Message