Процедури по ЗОП
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация
4 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
16 май 2018
|
Публично състезание
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
6 март 2018
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 февруари 2018
|
Публично състезание


Процедури по ЗОП - чл.20
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
3 септември 2018
|
Информация за обява по 188, ал. 2 от ЗОП
Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
30 юли 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
29 май 2018
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [12/06/2018] Час: (чч:мм) [09:30]
Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
28 март 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Обобщена информация за 2017г.
28 март 2018
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Message