Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 август 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [11/05/2017] Час: (чч:мм) [09:00]
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково.
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [10/05/2017] Час: (чч:мм) [11:00]
Page: 1 of 1
Results: 3
Message