„Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
12 юни 2020
|
Публично състезание
„Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Хасково“
4 юни 2020
|
Договоряне без предварителна покана за участие
„Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
27 март 2020
|
Публично състезание
„Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково“
27 март 2020
|
Публично състезание
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Хасково“
20 февруари 2020
|
Договаряне без предварителна покана за участие
Page: 1 of 1
Results: 10
Message