Обобщена информация за 2019 г.
30 март 2020
|
Съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
20 февруари 2020
|
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят, както следва: Дата: (дд/мм/гггг) 09.03.2020 година, час (чч.мм) 10:30 часа.
„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
28 януари 2020
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
13 декември 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Доставка на апаратура за надграждане на съществуващи химична и микробиологична лаборатория за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
29 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
9 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
26 юни 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
23 май 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Обобщена информация за 2018 г.
29 март 2019
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обобщена информация за 2017г.
28 март 2018
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Page: 1 of 1
Results: 10
Message