Доставка и монтаж на фини решетки от неръждаем материал за ПСОВ – Хасково, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
28 март 2017
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
28 септември 2016
|
Открита процедура
Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес по обособени позиции, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
26 юли 2016
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
19 юли 2016
|
Открита процедура
Page: 1 of 1
Results: 4
Message