Доставка и монтаж на фини решетки от неръждаем материал за ПСОВ – Хасково, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
28 март 2017
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:28 март 2017
Други документи:
Message