Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2017
Вид процедура:Публично състезание. На 03.05.2017 година, в 15:00 часа, в зала 51, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Хасково, ул. Сакар 2, ще бъдат отворени пликовете „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници в публично състезание, с предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:3 април 2017
Други документи:
Message