Доставка на горива за зареждане на автомобилите от търговски обекти /бензиностанции/ на изпълнителя и доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за отопление на сградите на ПС Ябълково и "В и К" ЕООД - Хасково.
29 август 2017
|
Договаряне без предварителна покана за участие
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 април 2017
|
Публично състезание
Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2017
|
Публично състезание. На 03.05.2017 година, в 15:00 часа, в зала 51, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Хасково, ул. Сакар 2, ще бъдат отворени пликовете „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници в публично състезание, с предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 февруари 2017
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 декември 2016
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
28 септември 2016
|
Открита процедура
Page: 1 of 1
Results: 8
Message