Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
7 август 2019
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:7 август 2019
Допълнителна информация:
  • В т. 3.1. от III.3. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ В РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР, ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ Се прави следната корекция: вместо „раздел В“ да се чете „раздел Г“, и точката придобива следната редакция: „Участникът да е въвел система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент. Сертификатите трябва да бъдат с обхват на приложение производство и/или търговия със стоките, предмет на настоящата поръчка. Попълва се в част IV, раздел Г в еЕЕДОП".
    12 август 2019
Други документи:
Message