Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
10 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
2 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2017 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
24 август 2017
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21 август 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [11/05/2017] Час: (чч:мм) [09:00]
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково.
21 април 2017
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [10/05/2017] Час: (чч:мм) [11:00]
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2016 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
19 август 2016
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Доставка на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
5 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Page: 1 of 1
Results: 9
Message