Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.) и Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
31 януари 2019
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:31 януари 2019
Други документи:
Message