Изпитване на образци (извадки) от води, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за проучване, ползване и опазване на подземните води за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
26 юни 2019
|
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
15 април 2019
|
Публично състезание
Доставка на водопроводно оборудване, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2019
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2019
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 февруари 2019
|
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.) и Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
31 януари 2019
|
Публично състезание
Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
23 октомври 2018
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
9 октомври 2018
|
Открита процедура
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Page: 1 of 2
Results: 13
Message