Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
23 октомври 2018
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
9 октомври 2018
|
Открита процедура
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация
4 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
16 май 2018
|
Публично състезание
Доставка на горива за зареждане на автомобилите от търговски обекти /бензиностанции/ на изпълнителя и доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за отопление на сградите на ПС Ябълково и "В и К" ЕООД - Хасково.
29 август 2017
|
Договаряне без предварителна покана за участие
Page: 2 of 2
Results: 17
Message